Merkezimiz

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin (İSTANBUL KAGEM) kuruluş hikayesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün, İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan (SKS), Başkanlık bünyesinde Kariyer Geliştirme Merkezi kurulmasını talep etmesi ile başlamıştır.​
Bu talep doğrusunda 11 ve 15 Ağustos 2009 tarihlerinde düzenlenen toplantılara kariyer konusu ile ilgilenen öğretim üyeleri davet edilerek proje ekibi oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra 11 Eylül 2009 tarihli davet yazısı ile, kariyer konusunda çalışan ve İSTANBUL KAGEM’e katkı sağlayabilecek İstanbul Üniversitesi’nin farklı akademik birimlerinden 58 öğretim üyesi ile 29 Eylül 2009 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantı ile, katılımcılara İSTANBUL KAGEM ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, merkez yönergesi tartışılmış ve mevcut ekibe yeni gönüllü katılımlar sağlanmıştır.

19 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her hafta düzenli olarak toplanan İSTANBUL KAGEM proje grubunca hazırlanan “Kariyer Danışmanlığı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” teklifi, Şubat 2010 tarihinde İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Genel kurulunca kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayına sunulmuş ve Haziran 2010 tarihinde onaylanmıştır. 1 Nisan 2010 tarihinde Merkez Yönergesinin İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edilmesinden sonra Rektörlük tarafından gerekli görevlendirilmeler yapılarak İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi resmî olarak çalışmaya başlamıştır.

YÖK’ün 02.08.2012 tarihli toplantısında ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına karar verilmiş olup, 27.09.2012 tarihli ve 28424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürleri:

        1- Prof.Dr.Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN 

 19 Nisan 2010 – 08 Ekim 2012 (Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü)

 09 Ekim 2012 – 26 Ocak 2016 (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

        2- Prof.Dr. Pınar ÜNSAL 

27 Ocak 2016- 12 Ekim 2017 (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

        3- Doç.Dr. Aslı Beyhan ACAR

13 Ekim 2017- Devam Ediyor (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM), Üniversitemizin öğrenci, mezun ve mensuplarına; kendilerini tanıma, eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellikleriyle piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vererek rekabet gücü yüksek profesyoneller olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda merkezimiz; kariyer danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim-yayın, staj imkanlarının geliştirilmesi ve kariyer günleri gibi çeşitli etkinliklerle hizmet vermeyi planlamaktadır.
İSTANBUL KAGEM söz konusu hizmetleri, Üniversitemizin vizyon, misyon ve temel ilkeleri doğrultusunda, siz öğrenci, mezun ve mensuplarımızın tüm yasal haklarını gözeterek, gizlilik ilkesi içinde ve etik kurallar çerçevesinde sevgi ve saygı anlayışıyla gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir.


MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİMİZ

Misyon:

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, mezun ve mensuplarımıza; kendilerini tanıma ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellik ve eğilimleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermek.

Vizyon:

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan ve günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki kariyer merkezleri arasında örnek alınan lider bir Merkez olmak.

Değerlerimiz:

Çevreye ve topluma duyarlılık

Dürüstlük

Yenilikçilik

Proaktiflik

Saygı ve Sevgi


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b)Merkez: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini (İSTANBUL KAGEM),

c)Müdür: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d)Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Madde 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve Ülke koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu surette Üniversitemiz ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b)Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,

c)Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak,

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi vb. ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,

d)İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

e)Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak,

f)Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

g)Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek,

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler vb. ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek,

h)Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

i)Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

j)Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,

k)Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

l)Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

m)Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

Madde 7 – (1 ) Merkezin organları şunlardır:

Müdür
Yönetim Kurulu
Danışma Kurulu

Müdür

Madde 8- (1) Merkez Müdürü, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.


Müdürün görevleri
Madde 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a)İSTANBUL KAGEM’i temsil etmek ve yönetmek,

b)Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

c)Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d)Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,

e)Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak,

f)Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim kurulu
Madde 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek,

b)Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak,

c)Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d)Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma kurulu
Madde 12 – (1) Merkezin Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulu önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:

a)Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b)Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü,

c)Öğrenci Konseyi başkanı,

ç) Rektör tarafından seçilecek İstanbul Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri,

d)İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

e)Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler

f)İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi,

g)Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri,

h)Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,

ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,

i)Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.

         (2)Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

         (3)Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu

Danışma kurulunun görevi
Madde 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Merkezin gelirleri
Madde 15- (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a)Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,

b)Döner Sermaye gelirleri,

c)Merkeze yapılacak her türlü bağış,

ç) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler.

Merkezin giderleri
Madde 16- (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a)Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b)Yönetim ve personel giderleri,

c)Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer

Merkez bütçesi
Madde 17- (1) Merkez bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından yıllık bütçe takvimine göre hazırlanarak, Rektörlüğe sunulur.

Döner sermaye
Madde 18- (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
Madde 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 20- (1) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.