İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7  nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b)Merkez: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini (İSTANBUL KAGEM),

c)Müdür: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d)Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e)Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Madde 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve Ülke koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitemiz ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu surette Üniversitemiz ve Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b)Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,

c)Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak,

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi vb. ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri vb. etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,

d)İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

e)Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak,

f)Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

g)Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek,

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler vb. ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek,

h)Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

i)Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

j)Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,

k)Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

l)Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

m)Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

Madde 7 – (1 ) Merkezin organları şunlardır:

  1. Müdür
  2. Yönetim Kurulu
  3. Danışma Kurulu

Müdür

Madde 8- (1) Merkez Müdürü, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

Madde 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a)İSTANBUL KAGEM’i temsil etmek ve yönetmek,

b)Yönetim Kurulu kararlarının Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

c)Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d)Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,

e)Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak,

f)Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim kurulu

Madde 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

Madde 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek,

b)Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak,

c)Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d)Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma kurulu

Madde 12 – (1) Merkezin Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulu önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:

a)Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b)Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü,

c)Öğrenci Konseyi başkanı,

ç) Rektör tarafından seçilecek İstanbul Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri,

d)İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

e)Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler

f)İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi,

g)Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri,

h)Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,

ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,

i)Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.

         (2)Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

         (3)Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu

Danışma kurulunun görevi

Madde 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Merkezin gelirleri

Madde 15- (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a)Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler,

b)Döner Sermaye gelirleri,

c)Merkeze yapılacak her türlü bağış,

ç) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler.

Merkezin giderleri

Madde 16- (1) Merkezin giderleri şunlardır:

 

a)Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b)Yönetim ve personel giderleri,

c)Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer

Merkez bütçesi

Madde 17- (1) Merkez bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından yıllık bütçe takvimine göre hazırlanarak, Rektörlüğe sunulur.

Döner sermaye

Madde 18- (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 19- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20- (1) Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

29/11/2016
1528 defa okundu

Bozdoğan Kemeri Cad. Prof. Dr. Ümit Doğanay Sok. No:5 VEZNECİLER/İSTANBUL
Telefon: 0212 440 00 89 ( Direkt )
Fax: 0212 440 03 84 ( Direkt )
E-Posta:kagem@istanbul.edu.tr